ĐIỀU KHOẢN S DỤNG

Người sử dụng ứng dụng và các dịch vụ trên Uvay (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ Uvay (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:

1. Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng Uvay cũng như các trang ứng dụng liên kết (có thể được liệt kê ở bất kỳ phần nào của Ứng dụng), bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho Uvay nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép Uvay cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của Uvay, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện...). Các đối tác của Uvay có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do Uvay chỉ định trong từng thời kỳ.

2. Khi truy cập vào ứng dụng, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Uvay và/hoặc các đối tác của Uvay theo các quy định của Uvay; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Uvay có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của ứng dụng, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng ứng dụng này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các ứng dụng Uvay, tất cả các trang web con, các website liên kết... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua ứng dụng và website sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó

4. Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống Uvay, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ giữa bạn và Uvay/đối tác của Uvay. Theo đó, Uvay và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Uvay và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua hệ thống của Uvay.

5. Khi bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống Uvay, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Uvay, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Uvay không đảm bảo rằng ứng dụng, website và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Uvay cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của ứng dụng, website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên ứng dụng, website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập ứng dụng, website của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên ứng dụng, website này.

7. Khi gửi yêu cầu vay vốn, bạn cho phép Uvay và các đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc... Trong mọi trường hợp, đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà bạn đã cung cấp.

8. Khách Hàng đồng ý và cho phép Uvay và chủ sở hữu/chủ sử dụng ứng dụng chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên ứng dụng Uvay và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà Uvay theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Uvay, đối tác của Uvay và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Uvay (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà Uvay thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả những hành động trên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.